Sports Committee

Sr. No. Name Designation
1 Shri K Saseendran, DC, KVS HR Chairman
2 Dr. (Smt) V Gowri, AC, KVS HR Member - Treasurer
3 Shri T Prabhudas, AC, KVS HR Member - Secretary
4 Shri R.Sankar, Principal, KV AFS Begumpet Member
5 Smt V Mrudula, Principal, KV Warangal Member
6 Shri P Vijaya Bhaskar Reddy, TGT-P&HE, KV No.1 AFA Member
7 Shri M Mallaiah, TGT-P&HE, KV No.2 Tirupati Member
8 Smt Poonam Kumari, TGT-P&HE, KV Kanchanbagh Member
9 Smt Sandhya Choudhary, TGT-P&HE, KV No.2 Uppal Member